Bemiddeling en Geschillenbeslechting

REALNETWORKS, INC., EN VERBONDEN ENTITEITEN

Dit document werd het laatst geüpdatet op 18 september 2013.

BEMIDDELING EN GESCHILLENBESLECHTING:
LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG. HET STIPULEERT HOE EEN CLAIM OF GESCHIL TUSSEN U EN REALNETWORKS OPGELOST WORDT.

1. SAMENVATTING:

1.1 Procedure. Indien u een claim of geschil hebt dat direct of indirect gerelateerd is met de Licentie, de Software en Diensten of het gebruik van de Software en Diensten dat naar uw mening niet voldoende opgelost werd door de klantendienst via cs-escalations@realnetworks.com, gaat u ermee akkoord RealNetworks via de Informele Claimbehandelingsprocedure op de hoogte te stellen zoals hieronder beschreven. Indien de claim of het geschil dat u heeft tegenover RealNetworks onopgelost blijft na deze Informele Claimbehandelingsprocedure (of indien RealNetworks uw claim/geschil niet kan oplossen), gaan we er beiden mee akkoord deze claim of dit geschil te laten beslechten door een bindende arbitrage of een gespecialiseerde rechtbank (of equivalent) veeleer dan via een algemene rechtbank zoals omschreven in de Formele Claimbehandelingsprocedure hieronder.

1.2 BESLECHTING. BIJ BESLECHTING WORDT EEN CLAIM OF GESCHIL BEHANDELD DOOR EEN NEUTRALE BEMIDDELAAR VEELEER DAN EEN RECHTER OF EEN JURY. WE BEGRIJPEN BEIDEN DAT WE ERVOOR KIEZEN EEN CLAIM OF GESCHIL OP TE LOSSEN VIA BEMIDDELING EN WE ZIEN AF VAN HET RECHT DAT WE HADDEN OM VOOR DEZE CLAIM OF DIT GESCHIL EEN RECHTSZAAK TE STARTEN.
1.3 GEEN GROEPSGEDING OF GECONSOLIDEERD PROCES. ELKE BESLECHTING DIE GEBEURT, ZAL PLAATSVINDEN OP INDIVIDUELE BASIS. GROEPSGEDINGEN, COLLECTIEVE KLACHTEN OF GECONSOLIDEERDE PROCESSEN ZIJN NIET TOEGESTAAN ALS OPLOSSING VOOR EEN CLAIM OF GESCHIL.

1.4 Bereik. De overeenkomst voor de beslechting van claims en geschillen die tussen ons bestaan, is een overeenkomst in brede zin en omvat, zonder beperking, (i) claims of geschillen m.b.t. alle aspecten van deze overeenkomst, gebaseerd op het contract, onrechtmatige daad, statuut of een andere rechtstheorie, (ii) claims of geschillen die direct of indirect ontstaan door handelingen of gebeurtenissen die voor de effectieve datum van deze Licentie (inclusief, en zonder beperking, claims m.b.t. Reclame) of na de beëindiging ervan hebben plaatsgevonden, (iii) claims of geschillen m.b.t. groepsgedingen waarbij u momenteel geen lid bent van een erkende groep, en (iv) claims of geschillen met een agent, werknemer, opvolger, of verantwoordelijke van één van beide partijen (dergelijke claims of geschillen worden collectief omschreven als "Claims"). Deze beslechtingsovereenkomst omvat echter geen Claims over intellectuele eigendomsrechten zoals hieronder breder omschreven in Paragraaf 3.14.

2. INFORMELE CLAIMBEHANDELINGSPROCEDURE:

2.1 Een Informele Claim opstarten. Indien u van oordeel bent dat uw Claim niet voldoende werd behandeld door de klantendienst van RealNetworks (telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8.00 u en 17.00 u Pacific Time op 1-866-420-5780 (buiten Noord-Amerika op 206-674-2650), kunt u de Informele Claimbehandelingsprocedure opstarten door te mailen naar CS-Management@realnetworks.com, waarna u een Kennisgeving van Geschil zult ontvangen om in te vullen en terug te sturen naar RealNetworks. Vervolgens zal een medewerker van RealNetworks contact met u opnemen om de Claim op te lossen. Indien RealNetworks uw Claim probeert op te lossen, zullen wij een Informele Claimbehandelingsprocedure opstarten door u een kopie van de Kennisgeving te versturen op het e-mailadres dat u ons bezorgd heeft.

2.2 Wachtperiode. Geen enkele partij mag een Formele Claimbehandelingsprocedure opstarten binnen de zestig dagen na de opstarting van de Informele Claimbehandelingsprocedure; elke partij mag echter een voorlopige oplossing zoeken voor zaken betreffende intellectuele eigendom zoals omschreven in onderstaande Paragraaf 3.14, zowel voor als na de opstarting van de Informele Claimbehandelingsprocedure.

3. FORMELE CLAIMBEHANDELINGSPROCEDURE:

3.1 Bemiddeling onder FAA. Wanneer een Claim niet opgelost raakt via de Informele Claimbehandelingsprocedure zoals hierboven omschreven, dan moet de Claim onderworpen worden aan een bindende bemiddeling. Deze te bemiddelen overeenkomst wordt opgesteld op grond van een transactie betreffende interstatelijke handel en is onderworpen aan de Amerikaanse Federale Arbitragewet ("FAA").

3.2 AAA Richtlijnen en Inleiding procedure. De bemiddeling wordt beheerd door de American Arbitration Association ("AAA"), en volgt de richtlijnen en procedures die vastgelegd werden in (i) de Commerciële Bemiddelingsrichtlijnen van AA en (ii) indien van toepassing op basis van de aard van de Claim en de partijen, de Bijkomende Procedures van de AAA betreffende Consumentengeschillen die gelden vanaf de aanvang van de Formele Claimbehandelingsprocedure (samen "AAA-Richtlijnen"). De bemiddelaar is gebonden door de voorwaarden van de Geschillenbeslechting. Indien er een conflict is tussen een punt uit de AAA-richtlijnen en een punt uit de Geschillenbeslechting, zal het punt uit de Geschillenbeslechting primeren. De AAA-Richtlijnen, alsook de formulieren en instructies die noodzakelijk zijn om een bemiddeling op te starten, zijn online beschikbaar op www.adr.org of telefonisch bij de AAA via het nummer 1-800-778-7879. Een bemiddelingsprocedure kan online ingeleid worden via www.adr.org.

3.3 Vragen voor de Bemiddelaar. Alle vragen betreffende een Claim zullen beslist worden door de bemiddelaar, met uitzondering van vragen over de interpretatie en uitvoering van deze bemiddelingsvoorschriften (inclusief de interpretatie en uitvoerbaarheid van de Opschortbaarheid van het Groepsgeding dat verder omschreven wordt), die beslist zullen worden door een rechtbank en niet door een bemiddelaar.

3.4 Locatie. Tenzij anders overeengekomen door RealNetworks en uzelf zullen alle hoorzittingen betreffende bemiddeling plaatsvinden in het district (of de gemeente) van uw hoofdverblijfplaats.

3.5 Procedure. Indien uw Claim niet meer bedraagt dan $ 10.000, kunt u ervoor opteren de bemiddeling uitsluitend op basis van documenten, die aan de bemiddelaar zullen worden overgemaakt, te laten doorgaan, via een telefonische hoorzitting of via een persoonlijk gesprek zoals vastgelegd in de AAA-Richtlijnen. Indien uw Claim meer bedraagt dan $ 10.000, zal het recht op een hoorzitting bepaald worden door de AAA-Richtlijnen.

3.6 Vergoedingen. Afgezien van het bepaalde hieronder zal RealNetworks instaan voor de kosten van de AAA-dossiers, administratie en bemiddelingsvergoeding voor elke bemiddeling die opgestart wordt in overeenstemming met de Formele Claimbemiddelingsprocedure (samen: "de Bemiddelingsvergoedingen"). Indien de bemiddelaar echter oordeelt dat de inhoud van de Claim of het redres dat gezocht wordt te lichtzinnig is of de Claim onterecht werd opgestart (zoals bepaald door de normen uiteengezet in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), valt de betaling van de arbitragekosten onder de AAA-Richtlijnen en bent u verplicht alle kosten terug te storten die ten laste vielen aan RealNetworks en bepaald werden door u te moeten worden vergoed.

3.7 Toekenning; Kosten. De bemiddelaar kan alle rechtsmiddelen toekennen die ook voor een rechtbank gelden, waarbij de toekenning finaal en bindend is voor beide partijen en gezien kan worden als een rechterlijke uitspraak. Elke partij zal de eigen kosten dragen voor advocaten, experts, getuigen en andere uitgaven; indien de bemiddelaar echter in uw voordeel pleit betreffende de Claim en u een bedrag toekent dat hoger is dan de waarde van laatste schikking die RealNetworks u overmaakte voor de bemiddelaar werd aangeduid, dan: (a) zal RealNetworks u het bijkomende deel betalen van (i) het toegekende bedrag of (ii) $ 7.500 ("Minimale Vergoeding"); plus (b) indien u werd bijgestaan door een advocaat bij de bemiddeling van de Claim, zal RealNetworks (i) tweemaal het bedrag van de "aanvaardbare" advocaatkosten betalen (maar in geen geval meer dan $ 20.000), en (ii) alle bewezen, aanvaardbare kosten die door de advocaat werden gemaakt voor het onderzoek, de voorbereiding en het indienen van de Claim ter bemiddeling ("Advocaatvergoeding"). Indien RealNetworks u geen geschreven schikking bezorgde om de Claim op te lossen vooraleer een bemiddelaar werd aangeduid, zult u de Minimale Vergoeding en Advocaatvergoeding ontvangen wanneer de bemiddelaar in uw voordeel pleit.

3.8 Bijkomende Beslissingen van de Bemiddelaar. De bemiddelaar kan verzoeken tot betaling of terugbetaling van een Bemiddelingsvergoeding alsook de Minimale Vergoedingd of Advocaatvergoeding en dit gedurende de volledige duur van de bemiddelingsprocedure of op verzoek van een van de partijen binnen 14 dagen na de uitspraak van de bemiddelaar over de kosten van de Claim.

3.9 Advocaatvergoeding. Het recht op de Advocaatvergoeding is een aanvulling op het recht op een advocaatvergoeding volgens de wet die van toepassing is. Indien u volgens de wetgeving die van toepassing is recht hebt op een hoger bedrag voor advocaatkosten, sluit de bepaling voor Advocaatvergoeding niet uit dat de bemiddelaar u dat hogere bedrag toekent, rekening houdend met het feit dat er geen dubbele vergoedingen of advocaatvergoedingen teruggevorderd mogen worden. RealNetworks heeft enkel recht op een vergoeding van de advocaatkosten indien de bemiddelaar oordeelt dat RealNetworks hiertoe het recht heeft volgens de wet die van toepassing is in het rechtsgebied waar de Claim werd ingediend.

3.10 Enkel Individueel Redres. De bemiddelaar kan uitsluitend een declaratoir of voorlopig redres toekennen in het voordeel van de individuele partij die redres vraagt en slechts in die mate waarvoor de individuele claim werd ingediend door de partij.

3.11 KWIJTSCHELDING VAN GROEPSGEDING. U EN REALNETWORKS GAAN ERMEE AKKOORD ENKEL EEN CLAIM IN TE DIENEN TEGEN DE ANDERE PARTIJ OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET ALS EEN AANKLAGER OF LID VAN EEN VERMEENDE GROEP OF VERTEGENWOORDIGING, INCLUSIEF HET GROTE PUBLIEK OF ANDERE PERSONEN DIE ZICH IN EEN SOORTGELIJKE SITUATIE BEVINDEN. TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN TUSSEN U EN REALNETWORKS KAN DE BEMIDDELAAR GEEN UITSPRAAK DOEN OVER DE CLAIM VAN MEER DAN EEN PERSOON OF RECHTSPERSOON, EN KAN DUS GEEN UITSPRAAK DOEN VOOR EEN VEREGENWOORDIGER, GROEP OF GECONSOLIDEERD PROCES. Naar deze voorgaande overeenkomsten en kwijtscheldingen wordt collectief verwezen als "Kwijtschelding van Groepsgeding". De partijen komen overeen dat de Kwijtschelding van Groepsgeding een materiële voorwaarde is van en niet scheidbaar is van de Geschillenbeslechting. Indien geoordeeld wordt dat de Kwijtschelding van Groepsgeding onuitvoerbaar is, worden de volledige Geschillenbeslechting (in tegenstelling tot onderstaande Paragrafen 3.15 (Toepasbare Wet) en 3.16 (Rechtspraak)) ongeldig en nietig.

3.13 Geen Jury; Status. Geen enkele Claim die ingediend werd voor bemiddeling zal gehoord worden door een jury, noch kan een Claim ingediend worden door een "privé-procureur-generaal".

3.13 Toekomstige Wijzigingen in de Licentie. Niettegenstaande een eventuele tegenstelling in de Licentie, gaan we ermee akkoord dat, indien RealNetworks in de toekomst wijzigingen aanbrengt in deze Geschillenbeslechting, u deze wijzigingen binnen de 30 dagen na wijziging kunt weigeren door een e-mail te sturen naar legal@realnetworks.com. Wanneer u een wijziging weigert, gaat u er echter wel nog mee akkoord om Claims op te lossen volgens de voorwaarden van de Geschillenbeslechting die golden voor deze wijziging.

3.14 Geschillen Intellectuele Eigendom; Kantongerecht. Niettegenstaande een eventuele tegenstelling in de Geschillenbeslechting, (i) kan een Claim m.b.t. Intellectuele eigendomsrechten (waaronder, en zonder beperking, patenten, auteursrechten, handelsmerken, dienstverleningsmerken of handelsgeheimen) enkel beslist worden door een bevoegde rechtbank binnen King County in de Staat Washington, en (ii) indien de Claim niet opgelost werd binnen de Informele Claimbehandelingsprocedure, kunt u na de wachtperiode bepaald in Paragraaf 2.2 de Claim voortzetten in een gespecialiseerde rechtbank of equivalent (indien de Claim voor een lager bedrag is dan de limiet die geldt voor deze rechtbank) veeleer dan te bemiddelen tot de rechtbank rechtspraak verkrijgt voor deze Claim en de Claim uitsluitend voor uzelf opgestart wordt en niet in naam van een andere partij. Indien de Claim op een bepaald ogenblik doorverwezen of ingediend wordt bij een andere rechtbank, behoudt RealNetworks zichzelf het recht voor te verzoeken deze Claim te laten oplossen door bemiddeling zoals hierboven voorzien.

3.15 Toepasbare Wet. Elk geschil dat direct of indirect voortvloeit uit de Licentie, de Software en Diensten of het gebruik van de Software en Diensten is onderworpen aan de wetgeving van de Staat Washington (zonder inachtneming van de keuze van wetten en wetsprincipes) alsook door de FAA.

3.16 RECHTSPRAAK. U EN REALNETWORKS GAAN ERMEE AKKOORD DAT ALLE ACTIES OF PROCEDURES DIE TOT DE JURISDICTIE VAN EEN RECHTBANK BEHOREN M.B.T. DE VOORWAARDEN VAN DEZE GESCHILLENBESLECHTING DIE DIRECT OF INDIRECT GERELATEERD ZIJN MET DE LICENTIE, DE MATERIALEN, DIENSTEN OF SOFTWARE OF UIT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, DIENSTEN OF SOFTWARE PLAATS ZULLEN VINDEN IN DE STAATSRECHTBANKEN EN FEDEREALE RECHTBANKEN VAN KING COUNTY IN DE STAAT WASHINGTON. ELKE PARTIJ STEMT HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN VOORAF IN MET DEZE RECHTSPRAAK EN VERWERPT HET FEIT DAT DEZE RECHTBANKEN NIET GESCHIKT OF ONGEPAST ZOUDEN ZIJN. ALLE RECHTSHANDELINGEN EN PROCEDURES DIE NALEVING AFDWINGEN MET DE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENBESLECHTING, INCLUSIEF ACTIES OM HET PROCES OP TE SCHORTEN IN AFWACHTING VAN DE BESLECHTING VAN DE CLAIMS IN OVEREENSTEMMING MET HET ARBITRAGEREGLEMENT EN ANDERE VOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE WETSARTIKELEN, EN DE BEVESTIGING, WIJZIGING OF VERNIETIGING VAN EEN UITSPRAAK, VALLEN ONDER DE VOORNOEMDE BEPALINGEN TOT REGELING VAN BEVOEGDHEID.

3.17 Geen Precedentwerking. Geen enkele toekenning, bevinding of bepaling van een feit door de bemiddelaar heeft een uitsluitende of zekerheidsuitlsuitende werking in een andere bemiddeling of rechtbank, tenzij exact dezelfde partijen betrokken zijn.

3.18 Scheidbaarheid. Met uitzondering van voornoemde Paragraaf 3.11 (Kwijtschelding van Groepsgeding), blijft indien een deel van de bemiddeling ongeldig, onuitvoerbaar of onwettelijk zou zijn, het evenwicht van deze bepaalde bemiddeling in voege en moet deze worden opgevat in overeenstemming met de voorwaarden alsof de ongeldige, onuitvoerbare of onwettelijke bepalingen er niet in waren opgenomen.

Copyright ©2013 RealNetworks, Inc. Alle rechten voorbehouden.